گروه پژوهشی پزشکی مبتنی بر سبک زندگی

سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران برگزار می کند

اولین کنگره سبک زندگی سالم

27 تا 29 مهرماه 1401 ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

تماس با دبیرخانه ⇐

09054642322

02166464365

hlsc@jdtums.ir