عنوان برنامه

تاریخ

ساعت

مدرس

هزینه ثبت نام ريال

1

اصول تجویز نسخه ورزشی در بیماران دیابتی

10 اسفند

12-11

دکتر بهناز مهدویانی

1.000.000

2

اصول استفاده از تجهیزات ورزشی خانگی

10 اسفند

15-14

دکتر مریم سلک غفاری

1.000.000

3

چگونه بیماران را پذیرای تغییر سبک زندگی کنیم

10 اسفند

17-15

دکتر حمید پورشریفی

2.000.000

4

آشنایی با پیلاتس

11 اسفند

12-11

مریم درخش چشم

1.000.000

5

آزمون غربالگری عملکرد حرکتی برای پیشامدهای ناگوار در سالمندان

11 اسفند

15-14

دکتر مهدی حسین زاده

1.000.000

6

رویکرد جدید به مدیریت استرس با ورزش

11 اسفند

16-15

علیرضا آقابابا

1.000.000